Obchodní podmínky

1 Nájemní smlouva

Obchodní podmínky nájemní smlouvy k pronájmu věcí movitých:

1, Pronajímatel přenechává za dohodnutou úplatu nájemci k dočasnému užívání předmět nájmu specifikovaný v článku 11 nájemní smlouvy.

2. Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením, ztrátou nebo zničením. Nájemce okamžitě oznámí pronajímateli ztrátu, poškození, zničení či potřebu opravy na předmětu nájmu. Pokud došlo k poškození předmětu nájmu v průběhu nájmu, nese náklady spojené s opravou nájemce. Opravu zajistí pronajímatel, popřípadě po předchozí dohodě o způsobu opravy nájemce pouze v autorizovaném servisu.

3. Za ztrátu, zničení nebo poškození předmětu nájmu odpovídá nájemce. 

4. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu a provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny.

5. Nájemné je stanoveno denní sazbou podle ceníku platného ke dni uzavření nájemní smlouvy. Ceny nájemného jsou v ceníku uvedeny s DPH. Pronajímatel není plátcem DPH.

6. Kauce je peněžitou jistotou, že nájemce zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy. Pronajímatel vrátí kauci nájemci po skončení nájmu. Při ztátě, poškození nebo pozdním vrácení předmětu nájmu, je pronajímatel oprávněn na kauci započíst to, co , mu nájemce z nájmu dluží (dlužné nájemné, úrok z prodlení, náhrada škody, atd.).

7. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní vč. příslušenství.

8. Nájemce je povinen pro ověření totožnosti předložit: platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas apod.) a v případě fyzické osoby podnikající i originál živnostenského oprávnění, v případě právnické osoby i originál výpisu z veřejného rejstříku a doklad o oprávnění jednat jménem právnické osoby

9. Pokud nájemní smlouva nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato smlouva může být měněna na základě písemné dohody smluvních stran.

10. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s celým textem této nájemní smlouvy včetně obchodních podmínek, jejímu obsahu rozumí, nepodepisuje ji v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

11. Předmět nájmu:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................


12, Termín vrácení předmětu nájmu:  ..............................................................................

13. Kauce:                                            

14. Výdejní místo


 Pronajímatel:                                                                                     Nájemce:

Foto Dolejš s.r.o. 
www.InstaxPujcovna cz 
IČ: 057 53 163  
Hradecká 644, 333 01 Stod


Za pronajimatele                                                                                Za nájemce
Dne:                                                                                                    Dne: